• img
  Yükleniyor...

Sağlık Çalışanlarının Hakları İyileştiriliyor mu?

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 14 maddelik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu teklifi esas komisyon olarak görüşecek.

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi

Teklifle, aile hekimliği uzmanlık eğitimi almak isteyen sözleşmeli aile hekimleri için sürenin uzatılması; belirli şartları taşıyan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarında iyileştirme yapılması amaçlanıyor. 

Teklife göre, 1 Ocak 2029 tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Teklifin Getireceği Değişiklikler

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 52 Milletvekili tarafından TBMM’ye verilen ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin getireceği değişiklikler şöyle belirtiliyor:

 • Aile hekimliği uzmanlık eğitimi almak isteyen sözleşmeli aile hekimleri için sürenin uzatılması;
 • Belirli şartları taşıyan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarında iyileştirme yapılması;
 • Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri kurulması ile sağlık kurum ve kuruluşlarında ek ödeme ve döner sermaye ile ilgili hususların düzenlenmesi;
 • Tabip ve diş tabiplerine yapılan sabit ek ödemenin merkezi bütçeden yapılması ve diğer ek ödemelerden mahsup edilmemesi,
 • 375 sayılı KHK'da belirtilen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için ilgili oran artışının yapılması ve Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapanların da bu ödemeden faydalanması;
 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde ilgili mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından faydalanamayan gerçek kişilerin sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilemeyen alacakların ödenmesinin kolaylaştırılması ile dava ve icra takiplerinin durumunun düzenlenmesi;
 • Üniversite hastaneleri, Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması;
 • Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atama ile yer değiştirme ve kuraya ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca düzenlenmesi ve uzmanlık eğitimi veren doktor öğretim üyesi ve başasistanların niteliklerinin artırılması;
 • Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle memur statüsünde ifa edilmesi ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçilmesi;
 • Sözleşmeli sağlık çalışanı pozisyon sayısının artırılması;
 • Eğitim aile sağlığı ve eğitim aile hekimliğindeki hizmetleri dolayısıyla ek ödeme yapılan personele asıl kurumlarında da döner sermayeye katkıları sebebiyle ödeme yapılması.