• img
    Yükleniyor...

İhracatçılar Meclisi ve Birliklerinin Kuruluşu ile Görevleri Hakkındaki Kanun Mecliste

TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 11 Mayıs’ta ‘Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülecek olan 12 maddelik 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması, Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul’daki bazı hazine taşınmazlarının TİM birliklere tahsisi gibi düzenlemeler içeriyor.

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuatta da değişiklik öngören teklife göre, Türkiye’de faaliyette bulunan helal belgelendirme kuruluşlarına, akreditasyon faaliyeti yürütebilmek için Helal Akreditasyon Kurumu’na akredite olma şartı getirilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:
  • Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.
  • Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.
  • İhracatçı birliklerinin genel kurullarınca; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları silinebilecek.
  • İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin boş bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılacak.
  • İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi sermayesine eklenecek. Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.
  • İstanbul'daki bazı Hazine taşınmazları TİM'e tahsis edilecek.
  • ‘Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine aykırı hareket edenlere ve aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilecek.