• img
    Yükleniyor...

İşverene Asgari Ücret Desteğinde 200 Liralık Artış

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşülecek teklife göre sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek.

İşverene verilen 500 liralık asgari ücret desteğinin ide 700 liraya çıkarılması öngörülen kanun teklifinin detayları şöyle:

Kısa Çalışma Ödeneğinde Yeni Dönem

-Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenebilecek.

-Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek.

-Ödenek, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Ödeme tarihini öne çekmek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yetkisinde olacak.

-Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak; nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek ya da başkasına devir ve temlik edilemeyecek.

-Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.

İlave İstihdam ve Asgari Ücret Desteği

-İlave istihdamın sağlanması ve kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

-Uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

-2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılı için aylık 500 liradan, 700 liraya yükseltilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Yetki Düzenlemeleri

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bilgi, belge ve numune almaya; eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkili olacak.

-İnceleme, kontrol ve denetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde görevli uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilebilecek.

-Bu personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlü olacak.

-Görev yapan personel, kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri işyerleri hariç olmak üzere durumu ilgili mülki idare amirine iletecek. Mülki idare amiri, talebi uygun bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirebilecek.