• img
  Yükleniyor...

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluyor

Dışişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerinin güçlendirilmesi, bakanlık personelinin temsil ve donanımının nitelikli hale getirilmesi amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Parti Milletvekilli Mustafa Canbey ve Zeynep Yıldız’ın ilk imzasını taşıyan “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi”ne göre vakfın usul ve esasları şu şekilde düzenlenecek:

 • Vakıf, Dışişleri Bakanlığı’nın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek. Ayrıca bakanlığa ait ya da tahsisli olan taşınmazların bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek.
 • Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyebilecek.
 • Vakfın organları, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşacak.
 • Vakfın mütevelli heyetinin başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Mütevelli heyeti, Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından bakan tarafından 5 yıllığına seçilecek. Mütevelli heyeti, vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili olacak.
 • Yönetim kurulunun en az bir üyesi finans konusunda uzman olanlar arasından seçilecek. Üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere 2 yedek üye seçilecek.
 • Denetleme kurulu, mütevelli heyeti tarafından 3 yıllığına seçilecek. 2'si Dışişleri Bakanlığı, biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere 3 kişiden oluşacak.
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.
 • Teklifin kanunlaştığı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı da vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon TL vakfa aktarılacak.
 • Hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre vakıfta görevli kişilerden emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

Vakfın Gelirleri

Vakfın gelirlerinin ise şu kalemlere göre düzenlenmesi öngörülüyor:

 • Bağış ve yardımlar, (Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek)
 • Vakfa ait paraların nemaları, 
 • Her türlü devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikası, 
 • Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, 
 • Hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler,
 • Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar,
 • Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler,
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 • Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
 • Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler,
 • Vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutarlar,
 • Diğer her türlü gelirler.