• img
  Yükleniyor...

Yeni Kanun Teklifi Meclis’te: Deniz ve Göllerde Enerji Santralleri Kurulabilecek

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun ilk imza sahibi olduğu ve enerji alanında çeşitli düzenlemeler içeren ‘Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Genel Kurul’a geliyor.

Teklife göre:

 • Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu sadece "IV. Grup" maden işletme ruhsatları açısından devam edecek.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için UMREK Koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın buluculuk hakkını kazanacak.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla DSİ’nin izniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilecek.

Deniz ve Göllere Yenilenebilir Enerji Santralleri

 • Kıyı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kanun kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Doğal Gazda Yeni Dönem

 • Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na “doğal gazın sıvılaştırılması” tanımı eklenecek. Böylece Türkiye, doğal gazları ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlayabilecek.

 • Yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenecek.

 • Depolama şirketleri verecekleri hizmetlere ilişkin birim bedelleri ve tesis kapasitelerini yayımlamak zorunda olacak.

 • Yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde yeniden satışı amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesisleri için lisans zorunlu olacak.

 • Doğal gaz sıvılaştırma lisansına sahip olmak için yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olmak gerekecek. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülen faaliyetler depolama faaliyeti olarak sayılmayacak. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliğinin Desteklenmesi

 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda oluşan fiyat ve/veya bedel YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek.
 • 10 yıllık süresini bitiren tesisler, talep halinde ve lisans alma bedeli ile lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatını, tesis tipi bazında uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödeyerek lisanslı üretim faaliyetine geçebilecek.
 • Lisanssız üretime devam edecek üretim tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
 • Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenecek. Buna göre, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon TL’yi geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30 oranında desteklenecek. Destek bedeli her yıl, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.
 • Enerji, karbon yoğunluğunu veya spesifik enerji tüketimini azaltan başvuru sahiplerine, kriterlerde belirlenen yıla ait enerji giderinin en fazla yüzde 30'u oranında destek ödemesi yapılacak.
 • TÜBİTAK, enerji verimliliğinin artırılması ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme projelerini öncelikle destekleyecek.

Afet Bölgelerinde Enerji Düzenlemesi

 • Olağanüstü hal kararı alınan ya da genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz olarak karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri kurul kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanabilecek.
 • Elektrik dağıtım tesisleri ve/veya nakil hatlarına ilişkin irtifak alanı ilgili mevzuata göre belirlenecek. Böylece fahiş kamulaştırma bedelleri belirlenmesinin önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının tasarrufuyla yatırımların artırılması sağlanacak.